local_shipping   FREE SHIPPING  on orders over $99 across Quebec & Ontario
Publisher Oz Vehadar

אור המאיר המבואר - ה"כ

Publisher Oz Vehadar

אור המאיר המבואר - ה"כ

Availability: In stock

$126.25

Product Description

שחיבר הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא איש אלקי המנוח

מוהר"ר זאב וואלף - מק"ק זיטאמיר

זה השער לה' שער הגדול שגדלוהו בשם המפורש בתורה ותפלה קרייתו זו הילולא. הרוצה להחכים ידרים שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם. נופך ספיר ויהלום. אוצר בלום. מי יוכל לספר עוצם שבחו של המחבר הלז ספר אור המאיר כוכבים המאירים הוא דבעי שכיחים לשבח ולפאר ליוצרו צדיק כתמר יפרח יציץ ופרח ישראל צדקתו כהררי אל, הוא ניהו כבוד הרב הגדול המפורסם לו דומיה תהלה מוהר"ר זאב וואלף מק"ק זיטאמיר אשר שמו נודע בשער בת רבים.

דברי דודים עליו ערכים, אשר כל רואה והוגה בספר הקדוש יראה לעינים צדקת ה' עשה והיה דבוק בקונו בכל עתיו ורגעיו, בלתי נפרד בהליכה ובישיבה, . קיים זה מה שכתוב בזה. שלא מש מדביקות הבורא אפילו בשיחה קלה שבין אדם לחבירו, ולא כל הרוצה ליטול את השם הגדול בכל מעבדיו ופעולתו מרמשא עד צפרא יוכל לבא לידי השגת רוח הקודש כמו הצדיק יחיד בדורו כמותו ירבה בישראל זכותו יעמוד לכל ישראל לראות בבנין ציון במהרה בימינו אמן סלה כן יהי רצון.

Product Details
Store Item #:
46189
Publisher:
Oz Vehadar
Binding:
Hardcover
Language:
Hebrew