local_shipping   FREE SHIPPING  on orders over $99 across Quebec & Ontario
Publisher Oz Vehadar

יסוד העבודה המבואר ג"כ

Publisher Oz Vehadar

יסוד העבודה המבואר ג"כ

Availability: In stock

$83.99

Product Description

א. הגהה מדוקדקת: הספר הוגה מהחל ועל כלה בי"ג נפה הדק היטב, כולל הגהה מכת"י תלמידי המחבר שנכתב בחיי המחבר, ותוקנו השיבושים שהשתרשו בו במהדורותיו השונות.ב. ניקוד מדויק: כל המאמרים נוקדו בדייקנות בתוספת סימני פיסוק, כאשר הכל נעשה לאחר לימוד מעמיק והתאמת הניקוד לפשט הראוי.ג. פתיחת ראשי תיבות: נפתחו כל הראשי תיבות והקיצורים, עד שאפשר לומר שפנים חדשות באו לכאן.ד. חלוקה לקטעים: לתועלת ההוגים והמעיינים נעשתה חלוקה מחודשת של המאמרים הארוכים, שחולקו לקטעים קצרים למען תת להם רווח להתבונן.ה. ציון מראי מקומות: נוספו אלפי מראי מקומות וציונים לתנ"ך חז"ל וספרי הראשונים, וכן הפניות לספרי קבלה וספרי הפוסקים המובאים בדברות קדשו.ו. כותרות משנה: כותרות המתמצחות כל קטע וקטע בפני עצמו, כאשר על ידם יכל הלומד להבין להיטב אודות מה נסובים דברי רבינו. והוא תמצית דבריו באופן בהיר וקצר.ז. ביאורים וציונים: בכל המקומות שקיצר רבנו בדבריו לרוחב בינתו נתבארו ונתלבנו העניינים בטוב טעם ודעת כשולחן הערוך. כמו"כ במקום שהיה בנותן טעם להרחיב ולהביא מספה"ק נוספים שדנו בדברי רבינו וכיו"ב, הרחבנו במדור 'ביאורי החסידות' ו'ציוני החסידות' שיהיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני.ח. השלמת מובאות: במקומות שהביא רבנו מראה מקום בקוצר אמרים וכדומה. או שביאר רבנו דבריו יותר מקומות אחרים - כדרכם של דברי תורה, הבאנו מילואים והשלמות, הערות וביאורים, והכל על הדף למען ירוץ הקורא בו.ט. מפתחות. מפתחות לתנ"ך וחז"ל ולספרים הקדושים שהובאו בדברי רבינו, עם מפתחות ערכים ונושאים למען יוכל כל אדם למצוא בנקל כל דבר וענין אשר דיבר בן רבינו ולמצוא הדבר בנקל.
Product Details
Store Item #:
41855
Publisher:
Oz Vehadar
Binding:
Hardcover
Language:
Hebrew